POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Definicje

 1. Poniższe pojęcia, użyte w niniejszej polityce, mają następujące znaczenie:
  1. Pro.fill – Pro.fill Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z adresem siedziby: ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000319345, NIP: 6792995414.
  2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 
  3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Pro.fill pod adresem: www.profill.com.pl.
  6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

§ 2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Pro.fill – jako administrator danych – zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

§ 3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

[Korzystanie z Serwisu]

 1. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Pro.fill:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Pro.fill (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (np. jeśli Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu dopuści się działań bezprawnych) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Pro.fill (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Pro.fill). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Pro.fill przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Pro.fill (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


  [Formularze kontaktowe]

 3. Pro.fill zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Pro.fill, polegający na udzieleniu odpowiedzi i obsłudze zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Pro.fill (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

§ 4. Pliki cookies oraz podobna technologia

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
 2. Pro.fill wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu ułatwienia korzystania z Serwisu (dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Serwis) oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Pro.fill oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  3. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).
 3. Serwis korzysta również z zewnętrznych plików cookies służące do analizy skuteczności reklamy Pro.fill zamieszczanej np. w wynikach wyszukiwania Google oraz pliki cookies służącego do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć na: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 4. Zapisywanie na urządzeniu Użytkownika plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika (nie dotyczy to jednak plików cookies niezbędnych do wykonania żądanych przez Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną – w takim wypadku zgoda nie jest wymagana). Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies m.in. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Użytkownik może również za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu do plików cookies i podobnych technologii, w tym może również całkowicie zablokować pliki cookies pochodzące z Serwisu. W razie braku zgody na pliki cookies „serwisowe” Serwis może jednak – ze względów technicznych – nie funkcjonować w pełni prawidłowo.

§ 5. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Pro.fill zależy od rodzaju usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są – w zależności od podstawy przetwarzania – przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody, bądź – w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Pro.fill – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Pro.fill lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 6. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przez Pro.fill przetwarzane, przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Pro.fill – np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Powyższe prawa są realizowane zgodnie z przepisami RODO.
 2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Pro.fill. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 7. Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkowników będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom usług IT (np. hosting) podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) oraz podmiotom powiązanym z Pro.fill.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.
 3. Pro.fill może również ujawnić wybrane informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 8. Przekazywanie danych poza EOG

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego
 2. przez prawo europejskie. Z tego powodu Pro.fill przekazuje dane osobowe poza EOG tylko w niezbędnym zakresie, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, zgodnie z przepisami RODO. Do obsługi niektórych procesów w ramach Serwisu i w ramach prowadzonej działalności Pro.fill wykorzystuje usługi IT świadczone przez podmioty zlokalizowane w USA (np. Google). W związku z tym dane osobowe mogą być w niezbędnym zakresie przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przekazanie danych następuje w ramach tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield). Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej ws. Tarczy Prywatności USA zostało uznane za państwo zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego w EOG w odniesieniu do podmiotów wpisanych do wykazu podmiotów uczestniczących w programie Tarcza Prywatności.

§ 9. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Pro.fill na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Pro.fill dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Pro.fill podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Pro.fill.

§ 10. Dane kontaktowe

 1. Kontakt z Pro.fill jest możliwy poprzez adres e-mail: profill@profill.com.pl, telefonicznie pod numerem: +12 296 10 20, jak również pisemnie na adres siedziby Pro.fill.

§ 11. Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 25 maja 2018 r.